• 5 V DC 2 Amp 10W Switchmode Supply
  • 5 V DC 2 Amp 10W Switchmode Supply
  • 5 V DC 2 Amp 10W Switchmode Supply
  • 5 V DC 2 Amp 10W Switchmode Supply
  • 5 V DC 2 Amp 10W Switchmode Supply
  • 5 V DC 2 Amp 10W Switchmode Supply